Disclaimer en onze algemene voorwaarden

VitaliteitsGroep | BurnoutCoachen, StressCoachen, ExecutiveCoachen

Disclaimer

BurnoutCoachen, StressCoachen, ExecutiveCoachen zijn onderdeel van de VitaliteitsGroep en verleent u hierbij toegang tot de website’s, publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere informatie die door VitaliteitsGroep en derden zijn aangeleverd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen ligt bij VitaliteitsGroep en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VitaliteitsGroep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

De VitaliteitsGroep aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten of diensten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door VitaliteitsGroep verleende dienst(en).

Algemene voorwaarden VitaliteitsGroep | BurnoutCoachen | StressCoachen | ExecutiveCoachen

Per 1 december 2018 gaan wij gebruik maken van factoring. Dit is nodig om onze dienstverlening optimaal te kunnen houden en ons maximaal te kunnen inzetten. Met de tussenkomst van factoring wordt onze betaaltermijn van 8 dagen automatisch verlengt naar maximaal 30 dagen. Wij nemen deze kosten, hieraan verbonden, voor onze rekening.

“VitaliteitsGroep maakt gebruik van factoring. In verband daarmee is het vorderingsrecht van deze vordering overgedragen aan NL Factoring te Naarden. Rechtsgeldige en bevrijdende betaling van deze vordering kan uitsluitend en moet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaatsvinden door betaling op rekening NL07INGB0006269004 ten name van NL Factoring te Naarden. Meer informatie over onze dienstverlening: www.nlcreditservices.nl of 085-2733222.”

Onze tarieven zijn opgesteld onder de volgende voorwaarden.

 • Nb. Alle tarieven, gefactureerd, geoffreerd en vermeld op onze website zijn exclusief het geldende btw tarief tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum dan wel de gestelde termijn op de factuur te worden voldaan
 • Alle facturaties buiten factoring om zijn gehouden aan een betaaltermijn van 8 dagen doch uiterlijk voor aanvang van een coaching traject/workshop.

Waar coaches staat kan ook trainers of regisseurs worden gelezen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens de VitaliteitsGroep werkzaam zijn/waren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen de VitaliteitsGroep of haar coaches dan wel opdrachtgevers is overeengekomen. Al onze coaches zijn zelfstandig ondernemer en handelen daar ook naar.
 2. Aansprakelijkheid van de VitaliteitsGroep en haar coaches zijn uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag dat door beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de coach en secondair de VitaliteitsGroep in dat geval wordt gedekt. Iedere aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt gevolgschade, winstderving, omzetderving en aantasting van reputatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat één van de opdrachtgevers onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de VitaliteitsGroep en haar coaches voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 4. De VitaliteitsGroep en haar coaches zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Fiscale kortingen of toeslagen genoemd of vermeld gelden als indicatie en zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 5. Behoudens in de uitvoering van aan de VitaliteitsGroep en haar  coaches verstrekte opdracht, zijn geen van de aan de onderneming verbonden personen / partners / vennoten aansprakelijk voor door één van hen veroorzaakte schade.
 6. Alle aanspraken van de partijen uit welke hoofde dan ook vervallen binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.
 7. De medewerkers van de VitaliteitsGroep hebben een geheimhouder plicht ondertekend. Alle informatie die ons verstrekt wordt zal als vertrouwelijk behandeld worden.
 8. De administratie en de urenverantwoording van de VitaliteitsGroep en haar coaches geldt als volledig bewijs met betrekking tot door deze verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs. De werkzaamheden van de coaches/trainers of gespreksbegeleider kunnen bestaan uit het voeren van gesprekken, het opstellen van stukken, maken van berekeningen, uitzoekwerk, beantwoorden en versturen van mails en het voeren van telefoongesprekken. Ten behoeve van de verslaglegging kan gebruik worden gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen.
 9. De VitaliteitsGroep en haar coaches zullen zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers. Het honorarium van de VitaliteitsGroep en de coaches is niet afhankelijk van het resultaat van de  verrichte werkzaamheden.
 10. Betaling van het door de VitaliteitsGroep en haar coaches gefactureerde bedragen dienen direct te geschieden. Voor aangevangen wordt met de opdracht. Indien de VitaliteitsGroep en/of haar coaches niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaling heeft ontvangen, raken opdrachtgevers bij het verstrijken van die termijn terstond  in verzuim en is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van gehele voldoening. Reclames tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden. Een reclame tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Ingeval van twee of meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor tijdige voldoening van het factuurbedrag, verschuldigde rente en kosten.
 12. Indien opdrachtgevers in gebreke of in verzuim zijn in de (tijdige) nakoming van de verplichtingen, dan komen alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executie kosten voor rekening van de opdrachtgevers. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt.
 13. De VitaliteitsGroep en haar coaches zijn gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen, eventueel zonder opgave van reden.
 14. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgevers en de VitaliteitsGroep en haar coaches is Nederlands recht exclusief van toepassing.
 15. BurnoutCoachen, StressCoachen en ExecutiveCoachen, bemiddeling van coaches en trainers, is een onderdeel van de VitaliteitsGroep en is opgericht Pieter van Aalst. KvK te Breda 62171097.

Algemene voorwaarden – Download

Klachtenprocedure de VitaliteitsGroep – burnoutcoachen, stresscoachen, executivecoachen   1. Indien opdrachtgever/cliënt klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de coach/regisseur.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de coach/regisseur zal opdrachtnemer/cliënt zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.3. Is hiermee de klacht niet naar tevredenheid opgelost. Staat het de opdrachtgever/cliënt vrij om de klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van de VitaliteitsGroep, per email klachten@vitaliteitsgroep.nl. De klachten commissie neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Let op: We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website gebruikt gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. meer informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Onze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten